Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

  1. Gradings.nl, een handelsnaam van Talenos B.V. gevestigd te Landsmeer, KvK-nummer 27122833, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
  2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht­gever.
  3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

De diensten en aanbiedingen van Gradings.nl worden uitsluitend geleverd op basis van onze hieronder uiteengezette voorwaarden. De diensten en goederen van Gradings.nl omvatten onder meer de conditiebeoordeling (“Pre-Grading”) van Pokemon kaarten, die eveneens uitsluitend op basis van de hier vermelde voorwaarden worden uitgevoerd. Doorslaggevend is steeds de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen met wie zakelijke betrekkingen worden aangegaan zonder dat hen een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegerekend. Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbekwaamheid met wie zakelijke betrekkingen worden aangegaan en die handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Onze presentaties van diensten en goederen op het Internet of bij andere gelegenheden (zoals beurzen, tentoonstellingen, etc.) vormen geen aanbod, maar een niet-bindende uitnodiging aan de klant om een offerte uit te brengen aan of te bestellen bij Gradings.nl. Hieronder valt uitdrukkelijk ook het toezenden van artikelen door de klant met het oog op een pre-grading door Gradings.nl. Gradings.nl behoudt zich het recht voor om aan Gradings.nl voorgelegde aanbiedingen te accepteren. Rapportages, illustraties, afmetingen, Pre-grading cijfers en Potentiele waarden op de site genoemd alsmede andere voorstellingen zijn slechts beschrijvend en houden met name geen enkele garantie van eigenschappen in. Wij behouden ons het recht voor zowel technische als andere wijzigingen aan te brengen binnen de grenzen van het redelijke. Wij zullen de ontvangst van bestellingen door de klant onverwijld bevestigen. De ontvangstbevestiging houdt geen bindende aanvaarding van de bestelling in. De ontvangstbevestiging houdt slechts een verklaring van aanvaarding in, indien wij dit uitdrukkelijk vermelden. Ook de telefonische aanvaarding van een bestelling geldt niet als bindende aanvaarding onzerzijds. Wij hebben het recht om het in de bestelling vervatte contractuele aanbod binnen twee weken te aanvaarden. Bij diensten en goederen die elektronisch worden besteld, hebben wij het recht de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst door ons te aanvaarden. De aanvaarding van het contractaanbod geschiedt schriftelijk, digitaal of per telex. In geval van onmiddellijke levering wordt de aanvaarding van de overeenkomst stilzwijgend bevestigd; de schriftelijke vorm wordt vervangen door de bijgevoegde factuur. Wij hebben het recht de aanvaarding van de bestelling te weigeren. Onze verkopers zijn niet gemachtigd mondelinge nevenafspraken te maken.

Artikel 3 – Prijzen

De aangeboden prijzen zijn bindend. In het geval van speciale aanbiedingen geldt de aangeboden prijs voor de speciale actie beperkt. De prijs is inclusief de wettelijke omzetbelasting.

Artikel 4 – Leverings- en uitvoeringstermijn

Data en leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door ons opgegeven specifieke levertermijnen en -data zijn onder voorbehoud van correcte en tijdige levering van foto’s en andere informatie door Opdrachtgevers.

Artikel 5 – Betaling

Facturen zijn betaalbaar door iDeal, credit card betaling en Paypal, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Beperking van aansprakelijkheid

Schadeclaims tegen Gradings.nl wegens schending van wettelijke of contractuele verplichtingen of om andere redenen zijn uitgesloten, tenzij de schade berust op grove nalatigheid of opzettelijk gedrag van Gradings.nl. De aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade is in ieder geval uitgesloten. Bij licht nalatig plichtsverzuim dat niet essentieel is voor het contract en waarvan de schending de uitvoering van het contract niet in gevaar brengt, zijn wij en onze plaatsvervangers niet aansprakelijk. Gradings.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van Pre-grading rapporten en de daarin genoemde waarde, grades en subgrades van de Pokemon kaarten.

Artikel 7 – Gegevensbescherming en recht van verzet

De voor de transactie noodzakelijke gegevens worden door ons opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling gebruikt.

Artikel 8 – Recht van herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 1 dag zonder opgave van redenen te herroepen. Nadat het pre-grading rapport is geleverd, kan er geen herroeping meer plaatsvinden, zelfs wanneer de Opdrachtgever zich niet kan vinden met de inhoud van de geleverde rapportage.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Artikel 9 – Geschillen in verband met een online koopcontract

In geval van geschillen in verband met een online aankoopcontract of een online dienstencontract hebben de klant en Gradings.nl de mogelijkheid om gebruik te maken van een online geschillenbeslechting van de EU-Commissie, te bereiken op: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 10 Gebruiksrecht

De klant stemt ermee in dat de aan Gradings.nl aangeboden Pokemon kaarten ter pre-grading, kunnen worden afgebeeld op de website van Gradings.nl of andere informatiemedia met als doel de service van Gradings.nl te presenteren.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gradings is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.